"ПРИКЛЮЧИ ВТОРАТА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „ПЪРВИ СТЪПКИ В КОМПОСТИРАНЕТО В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“


С информационна среща в Народно читалище „Съзнание 1895“ гр. Луковит приключи втората информационна кампания по проект „Първи стъпки в компостирането в община Луковит“, договор BG16M1OP002-2.009-0041, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
Главната цел на проекта е намаляване количеството депонирани отпадъци чрез въвеждане на домашно компостиране и повишаване осведомеността и общественото самосъзнание за предотвратяване на отпадъците.
В рамките на информационната кампания бяха проведени 26 срещи в кметства, училища, читалища, пенсионерски клубове, Домашен социален патронаж, МБАЛ, с участието на граждани, служители, родители, учители и персонал на институции и организации.
Основни акценти в срещите бяха политиките на ЕС за управление на отпадъци, домашното компостиране и разделното събиране на отпадъци.
Участниците в срещите бяха анкетирани относно нагласите им за въвеждане на домашно компостиране чрез безвъзмездно получени компостери и нагласите за разделно събиране на отпадъци чрез безвъзмездно получени кофи, които ще бъдат включени в системата за мониторинг и анализ на сметосъбирането на Община Луковит.
Всички участници в срещите получиха информационни материали относно компостирането, изготвени в рамките на проекта и бяха информирани за интернет страницата на проекта https://compost-lukovit.com/.
За други желаещи да се включат в анкетирането, на сайта https://compost-lukovit.com/ ще бъдат публикувани анкетите за проучване нагласите за домашно компостиране и разделно събиране на отпадъци.