03.06.2024

ПГСС „Сергей Румянцев“ отчете междинни резултати по проект „Първи стъпки в компостирането в Община Луковит“


Ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“ – гр. Луковит ползваха готов компост за насажденията в училищната градина и отчетоха междинни резултати по проект „Първи стъпки в компостирането в Община Луковит“.
Всички растителни отпадъци от миналата година бяха събирани в компостерите, осигурени по проекта, и подложени на естествен процес за компостиране. По този начин училището се сдоби със собствен компост и го използва за наторяване и подобряване състоянието на почвата.


Световен ден на околната среда - 5 Юни


По повод Световния ден на околната среда – 5 юни, Община Луковит отчита резултати от кампанията за безплатно предоставяне на домашни компостери.
Процесът започна по време на проект BG16M1OP002-2.009-0041 „Първи стъпки в компостирането в община Луковит“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“, ОПОС 2014-2020, с главна цел на проекта - намаляване количеството депонирани отпадъци чрез въвеждане на домашно компостиране и повишаване осведомеността и общественото самосъзнание за предотвратяване на отпадъците.
Инициативата беше продължена с решение на Общински съвет – Луковит за закупуване на 950 бр. компостери: 250 бр. по 1000 литра, 250 бр. по 740 литра и 450 бр. по 480 литра.
В рамките на два обявени приема на заявления са раздадени 265 бр. компостери на домакинства с имоти на територията на общината.
Община Луковит обявява трети прием на заявления до пълно раздаване на всички закупени компостери. Заявленията, с приложен документ за собственост на имота, се подават в стая № 40 в сградата на Общината или чрез кметовете на кметства по населени места.
Компостерите се намират на територията на Регионално депо за твърди битови отпадъци – гр. Луковит и се раздават на място, срещу подпис от представител на желаещите домакинства.


Обява за компостери


Община Луковит обявява втори прием на заявления за безплатно получаване на компостер.
До края на м. октомври 2023 г. жителите на община Луковит могат да подадат заявление за получаване на компостер за домашно компостиране.
Гражданите следва да са собственици на имота, допуска се в един имот да се разположи един компостер. Желаещите да получат безплатен компостер следва да подадат заявление по образец с приложено към него копие на документ за собственост на имота.
Заявленията се подават при кметовете на кметства и в община Луковит, стая № 40, до 31 октомври 2023 г.
ВТОРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „ПЪРВИ СТЪПКИ В КОМПОСТИРАНЕТО В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК


С. Бежаново - 13.03.2023 г., пенсионерски клуб, начало 10,00 ч.
С. Ъглен – 13.03.2023 г., пенсионерски клуб, начало 11.00 ч.
С. Румянцево – 14.03.2023 г. в читалището, начало 10,00 ч.
С. Карлуково - 15.03.2023 г., пенсионерски клуб, начало 9,00 ч.
С. Тодоричене – 15.03.2023 г., читалището, начало 11.00 ч.
С. Беленци - 16.03.2023 г., кметството, начало 9,30 ч.
С. Петревене – 17.03.2023 г., пенсионерски клуб, начало 10,00 ч.
С. Торос - 20.03.2023 г., кметството, начало 9,00 ч.
С. Дерманци - 20.03.2023 г., пенсионерски клуб, начало 10.30 ч.
Гр. Луковит - 20.03.2023 г., читалището, начало 18.00 ч.ТРЕТА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „ПЪРВИ СТЪПКИ В КОМПОСТИРАНЕТО В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК


16.05.2023 г
С. Бежаново - кметството, начало 10,00 ч.
С. Ъглен – кметството, начало 11.00 ч.


17.05.2023 г.
С. Торос – читалище, начало 10,00 ч.
С. Тодоричене – читалище, начало 11.00 ч.
С. Румянцево - читалище, начало 13.00 ч.


18.05.2023 г.
С. Дерманци – пенсионерски клуб, начало 10.00 ч.
С. Беленци – кметството, начало 11,30


19.05.2023
С. Карлуково - читалището, пенсионерски клуб начало 9,30 ч.
С. Петревене - читалище, начало 10,30 ч.